Meepraten of inspreken

Wilt u de gemeenteraad iets laten weten? Inspreken is mogelijk op 2 manieren:

- tijdens een raadsvergadering

Een vast agendapunt in elke raadsvergadering is het spreekrecht voor burgers. 
Iedereen die de raadsleden iets wil vertellen over geagendeerde onderwerpen, krijgt hiertoe gelegenheid. Per spreker is maximaal vijf minuten beschikbaar.In totaal duurt dit agendapunt hooguit dertig minuten. Van te voren moet u zich even aanmelden bij de griffie.

- tijdens een commissievergadering

Ook tijdens commissievergaderingen kan worden ingesproken, Bij elk agendapunt kunnen insprekers het woord te voeren. Elke spreker krijgt in de 1e termijn vijf minuten het woord. Ook hiervoor dient u zich wel van tevoren even bij de griffie aan te melden. Hebben commissieleden vragen of opmerkingen over uw standpunt, dan krijgt u vervolgens nog kort gelegenheid om daarop te reageren. 

Spelregels 

Wanneer u bij een commissie of de gemeenteraad wilt inspreken over onderwerpen die op de agenda staan, kunt u zich tot dinsdag 12.00 uur aanmelden bij de Raadsgriffie (mailen naar griffier@alblasserdam.nl of bellen naar 078-7706014).

Er kan niet worden ingesproken over onderwerpen

   -  waartegen een bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan;
   -  benoemingen, keuzes, voordrachten of aanbevelingen van personen;
   -  gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht kan of kon worden ingediend;

Overigens zijn ook aantijgingen of onvriendelijke bejegeningen tegen bestuurders, raads- en commissieleden en/of ambtenaren niet op zijn plaats in openbare vergaderingen.

Reglement van Orde
Wat is de rol van de voorzitter van de raad? Wat is een motie en waaraan moet een amendement voldoen? Wat is een initiatiefvoorstel en hoe verloopt de stemming in een vergadering?

Hierover zijn afspraken vastgelegd in het Reglement van orde. In dit reglement is alle informatie te vinden over de werkwijze van de gemeenteraad en de commissies.