Meepraten of inspreken

Wilt u de gemeenteraad iets laten weten? Inspreken is mogelijk op 2 manieren:

- tijdens een raadsvergadering

Een vast agendapunt in elke raadsvergadering is het spreekrecht voor burgers. 
Iedereen die de raadsleden iets wil vertellen over bespreekpunten of hamerstukken die op de agenda staan, krijgt hiertoe gelegenheid. Per spreker is maximaal vijf minuten beschikbaar.In totaal duurt dit agendapunt hooguit dertig minuten. Van te voren moet u zich even aanmelden bij de griffie.

- tijdens een commissievergadering

Ook tijdens commissievergaderingen kan worden ingesproken, Bij elk agendapunt kunnen insprekers het woord te voeren. Elke spreker krijgt in de 1e termijn vijf minuten het woord. Ook hiervoor dient u zich wel van tevoren even bij de griffie aan te melden. Hebben commissieleden vragen of opmerkingen over uw standpunt, dan krijgt u vervolgens nog kort gelegenheid om daarop te reageren. 

Spelregels 

Wanneer u bij de gemeenteraad wilt inspreken over onderwerpen die op de agenda staan, kunt u zich tot dinsdag 16.00 uur aanmelden bij de Raadsgriffie (even mailen of bellen).

Wilt u bij een commissie inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat? Neem dan contact op met de commissiegriffier (via de mail griffier@alblasserdam.nl of bel naar 078-7706017. Vervolgens overlegt de commissiegriffier met u wanneer en op welke wijze uw bijdrage onder de aandacht van de commissie kan worden gebracht. 

Er kan niet worden ingesproken over onderwerpen
   -  waartegen een bezwaar of beroepsprocedure loopt;
   -  die uitsluitend een privébelang dienen;
   -  die in aanmerking komen voor de gemeentelijke klachtenprocedure;

Overigens zijn ook aantijgingen of onvriendelijke bejegeningen tegen bestuurders, raads- en commissieleden en/of ambtenaren niet op zijn plaats in openbare vergaderingen.

Reglement van Orde
Wat is de rol van de voorzitter van de raad? Wat is een motie en waaraan moet een amendement voldoen? Wat is een initiatiefvoorstel en hoe verloopt de stemming in een vergadering?

Hierover zijn afspraken vastgelegd in het Reglement van orde. In dit reglement is alle informatie te vinden over de werkwijze van de gemeenteraad en de commissies.